Search results

  1. Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000 : komentář a prováděcí předpisy : podle stavu k ... / Jana Prchalová. Praha : Linde, 2006-. sv.
    Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000

    Kniha

  2. Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého: redakční uzávěrka ... /Česko. Ostrava : Sagit, [2003]-. ^^^svazků
    Životní prostředí

    Kniha